Gümüş Hakkında '' About Silver ''


Rafine edilmiş Has gümüş
  Merhaba, Altını tanıtan yazım olmuştu. Altın olur da Gümüş olmaz mı ? olur tabii bugün gümüşün tarihini, teknik özelliklerini ve kullanıldığı alanları yazdım. Okuduğunuzda gümüş hakkında bilgi sahibi olacağınızı unutmayın.
Gümüş elementlerin periyodik tablosunda simgesi ( Ag ) olan beyaz, parlak, değerli bir metalik elementtir. Atom numarası 47 atom ağırlığı 107,87 Gram dır.  Erime noktası 961,9 °C, kaynama noktası 1950 °C, özgül ağırlığı da 10.5 g/cm küptür. Bu arada (Ag sembolü latince argentum kelimesinden gelir.)

Elements in the periodic table symbol of silver (Ag) is white, shiny, precious metallic elements. Atomic number 47 atomic weight of 107.87 grams dr. Melting point 961.9 ° C, boiling point of 1950 ° C, a specific gravity of 10.5 g / cm cube. Meanwhile (symbol Ag comes from the Latin word argentum.)

Coins

Eski Paralar


Gümüşün tarihi.

  Gümüş çok eski zamanlardan beri bilinmekle birlikte yine de altın ve bakır dan sonra keşfedilmiştir. Altın az olmasına rağmen dünyanın her yerine yayılması sebebiyle daha önce kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca tabii halde gümüş az olup çok derinlerde bulunuyordu. Gümüşün MÖ 3100 yıllarında Mısırlılar ve MÖ 2500 yıllarında Çinliler ve Persler tarafından kullanıldığı belirtilmiştir. Yunan tarihinde Atina'daki gümüş madenlerine rastlanır. MÖ 800 yıllarına doğru gümüş nil nehri havalisinde para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Gümüşü ilk olarak Romalıların işlemeye başladıkları iddia edilmektedir.  Endüstri ilerledikçe daha karışık ve saf olmayan gümüş filizleri üzerinde çalışılmaya başlandı. Bugün gümüş  büyük bir nispette bakır, kurşun çinko üretimindeki yarım ürünlerden elde edilir.

 Silver's history.

  Although known since ancient times, silver was discovered after the gold and copper still. Despite being spread all over the world due to low gold it has been used before. In addition, there were of course even less silver is in too deep. In the year 3100 BC the Egyptians silver and is reportedly used by the Chinese and Persians in the year 2500 BC. In Greek history to the silver mines are found in Athens. By the year 800 BC silver nile river has been used as money in the vicinity. Silver is claimed that the Romans were the first to begin the process. Industrial progress began work on more complex and impure silver sprouts. Today, a large proportion of silver in copper, lead, zinc production is derived from products in the future.

Doğada Bulunmuş Hali


Doğada bulunuşu

  Çok eskiden gümüş dünyanın birçok yerlerinde az miktarda bulunan doğal gümüş kaynaklarından elde ediliyordu. Doğal gümüş, saf veya daha çok altın, bakır civa metallerle alışımlarlar halinde bulunuyordu. Norveç'te güney peru'da colorado'da kazılarda işlenmiş büyük külçeler bulumuştur. İspanya'da 1860 da 8 tonluk bir külçe çıkarılmıştır. Gümüş daha çok yer kabuğuna dağılmış bileşikler halinde bulunur. En çok rastlanan gümüş filizleri, gümüş klorür olmaktadır. Arsenik veya anti mumla karışmış sülfür filizleri de vardır.
 
   Meksika, Arjantin, ABD, Kanada, Japonya günümüzde en büyük gümüş üreticileridir.
Türkiye'de murgul ve ergani yataklarından yan ürün olarak elde edilir. Saf gümüş yatakları ( Atina ve Nevada da comstok damarları )tükendiği için gümüş çeşitli madenlerden ayrıştırılarak ya da bileşikler yolu ile elde edilir. En çok rastlanan Ag S ( argentit ) ve AgCI'dir (gümüş klorür ) kimyasal yöntemlerle ayrıştırılır. Bakırın elektrolizinde de açığa çıkar.

 The discovery in Nature

 Too many places in the world used silver was being obtained from natural sources in a small amount of silver. Natural silver, pure gold or more, if there were mercury metals are copper alloy. Colorado processed in large ingots during excavations in southern Peru in Norway found. Spain has issued an 8-ton ingots in 1860. Silver has more dispersed compounds to the earth's crust. The most common silver ore, silver chloride is. Arsenic or anti candles are also mixed sulfide ores.
 
   Mexico, Argentina, USA, Canada, Japan are the largest silver producer today.
Murgul and Ergani as by-products from ergani bed in Turkey. Pure silver deposits (Athens and Nevada comstok vessels) silver is obtained by means of decomposing or compounds of various metals to the consumption. The most common Ag S (argentit) and AgCl (silver chloride) is removed by chemical methods. Revealed in the copper electrolysis.


Külçe Gümüş

Gümüşün nerelerde kullanılır?

  Gümüşün tüketildiği alanları sıralayacak olursak, fotoğraf sanayi, elektronik para imalatı, süs eşyası ve takı mücevher yapımı. alaşımlar ve Dişçilik'tir.  Ayrıca yapay yağmur yağdırmak ta, ayna sırlarının yapımında, bilgisayar role kontaklarında, pil yapımında da kullanılmaktadır.
  Gümüş elektriği çok iyi geçirdiğinden ve kolayca tel haline geldiğinden eskiden elektrik teli olarak kullanılmaktaydı. Fakat nadir bulunması ve kıymeti dolayısıyla artık bu amaçla kullanılmaktadır. Bugün daha ziyade takı ve mücevher üretimi, süs eşyası üretiminde ayna yapımında kullanılır. Gümüşten üretilen paralar %90 %10 bakır alışımdan yapılmıştır mücevher ve takı takı yapımında kullanılan gümüşün ayarı 925 ayar dir. % 92.5 gümüş % 7.5 bakır.

where silver is used ?

 If we were to rank areas where silver is consumed, photo industry, electronics manufacturing money, ornaments and jewelry jewelery making. alloys and Dentistry. In addition, artificial rain to pour ta, the construction of the mirror glaze, computers role in contacts are used in the battery construction.
   Silver is well spent and that the power to easily become used wire was used as the electrical wires. However, due to rarity and value it is now being used for this purpose. Today, rather than jewelry and jewelry production, bsüs goods used in the construction of mirror production. The coins made of silver is made from 90% to 10% of the copper alloy used in making jewelry and silver jewelry set 925 jewelry is. 92.5% silver and 7.5% copper.

 Bir daha ki yazımda bizi ilgilendiren takı kısmını da keyifle paylaşacağım. Mutlaka takip edin. Sevgilrimle


Yeni yazıları takip edip, RSS Besleme İle Okuyun DMCA.com Protection Status

Comments

Popular posts from this blog

'' Zultanite '' Türkiye'nin Gurur veren Bukalemun Taşı

Ooo Rusların Taşı Alexandrite '' Russians Stone Alexandirite ''

Şeftali gibi bir taş Morganite / Morganite like peach